ALGEMENE VOORWAARDEN Kampen VZW

1.             Inschrijving/afsluiten contract - Door het inschrijvingsformulier op de website in te vullen, nemen de deelnemers een optie voor een plaats in één of meerdere kampen. Zij ontvangen nadien een uitnodiging tot betaling.

Na het ontvangen van de uitnodiging tot betaling heeft de Klant tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling de VZW niet tijdig bereikt, vervalt de optie. Pas na betaling van het volledige bedrag, is de inschrijving definitief en is het contract gesloten. 

De specifieke voorwaarden met betrekking tot het kamp worden per kamp weergegeven onder de noemer “beschrijving van het kamp”. Deze maken integraal deel uit van het contract.

Door de betaling uit te voeren bevestigt de Klant de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart hij zich ermee akkoord.

Pas vanaf de sluiting van het contract begint de herroepingstermijn van de consument te lopen. De consument heeft het recht om aan de VZW mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst. Een eventuele annulering van de aankoop moet schriftelijk (per aangetekende brief of mail met ontvangstbewijs) gebeuren; ingeval van tijdige en correcte kennisgeving, wordt aan de consument het eventueel reeds gestorte bedrag teruggestort binnen de 30 dagen die volgen op de herroeping. Wanneer de uitvoering van de overeenkomst evenwel begonnen is voor het einde van de herroepingstermijn (bv. wanneer het kampje een aanvang neemt binnen de 14 dagen na datum van de bestelling), is een herroeping van de bestelling zonder betaling van een boete niet mogelijk.

Ingeval de consument laattijdig afziet van het contract of indien het kamp reeds gestart is tijdens de herroepingstermijn, worden volgende kosten aangerekend (zowel voor reeds betaalde vakanties als voor vakanties die nog niet zijn betaald): 

  • Forfaitaire administratiekost van 25 EUR indien > 1 maand voor aanvang van het kamp;

  • Helft prijs kamp indien < 1 maand voor aanvang van het kamp; 

  • Volledige prijs kamp bij annulering tijdens looptijd kamp.

2.             Schade en aansprakelijkheid - Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen ; de verzekeringspolissen worden op eerste verzoek voorgelegd. De Klant wordt geacht deze verzekering voldoende te beschouwen en aanvaardt dat de vergoeding van de schade die hij zou lijden ten gevolge van een handeling/nalatigheid van de VZW, beperkt blijft tot het bedrag waarvoor de VZW is verzekerd. Deze beperking is niet van toepassing in geval van opzet of grove fout van de VZW. Indien de verzekeraar de schade niet dekt, zonder dat de VZW hieraan fout heeft, wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de kampprijs.

De VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. 

In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een kamp geannuleerd worden of veranderen van locatie. U heeft in dat geval de keuze om voor een alternatief kamp in te schrijven of het reeds betaalde inschrijvingsgeld terugbetaald te krijgen. Er kan géén aanvullende schadevergoeding worden geclaimd.

De ouders van de deelnemers verbinden zich ertoe om de kinderen zélf te brengen en af te halen op het kamp. De VZW is niet aansprakelijk voor het meegeven van deelnemers aan niet-bevoegde personen, tenzij ingeval van opzet of grove fout.

3.             Weigeringsrecht - De VZW behoudt zich – onder meer maar niet-limitatief  in het belang van de groepsdynamiek - het recht voor om een deelnemer te weigeren. 

Weigering voorafgaand aan de contractsluiting kan zonder opgave van motief op grond van contractsvrijheid. Weigering tijdens de duur van het kamp kan om reden van ontoelaatbaar gedrag, waarbij de VZW soevereine beoordelingsbevoegdheid heeft. Bij weigering tijdens de looptijd van het kamp, zal de kampprijs pro rata het aantal dagen waarop niet deelgenomen is na de vakantieperiode terugbetaald worden zonder recht op aanvullende schadevergoeding. Weigeringen worden schriftelijk meegedeeld, hetzij per mail met ontvangstbewijs, hetzij per aangetekende brief.

​Hoofdzetel: MAF VZW

Sint-Pietersaalststraat 107

9000 Gent

Ondernemingsnr. 0661877520

KBC Rekeningnummer BE25 7360 3028 5282

Voorzitter: Mariam El Guenaien

Vragen? Bel of mail gerust.

Tel: +32 (0)470 79 73 40

mariam@mafspirit.com I www.mafspirit.com

​Hoofdzetel MAF Spirit BV.

Sint-Pietersaalststraat 107

9000 Gent

BE 0476 950 582

KBC Rekeningnummer BE72 4741 1500 1116

Zaakvoerder: Mariam El Guenaien

  • LinkedIn Social Icon
  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon

© 2020 by  Mariam El Guenaien